Делегација од Народна техника на Македонија и Народна техника Берово имаше работна средба за соработка и заеднички активности со градоначалничката на Македонска Каменица ѓ-ѓа Соња Стаменкова

На ден 14.03.2019 година делегација од Народна техника на Македонија и Народна техника Берово имаше работна средба за соработка и заеднички активности со градоначалничката на Македонска Каменица ѓ-ѓа Соња Стаменкова.

Доделување на плакети во НТ Берово

 

Dodeluvawe na plaketi, priznanija i blagodarnici po povod 70 godini jubilejot na SZTKM-Narodna tehnika na Makedonija na aktivisti, volonteri i delovni sorabotnici od regionot na NTBerovo i toa slednive op{tini: Berovo,  Peh~evo,  Vinica,  Del~evo,  Makedonska Kamenica i Ko~ani. 

Учениците од Малешевијата доминираа на државните натпревари во знаење

Традиционално како и секоја година наградените ученици на државните натпревари имаа прием кај Градоначалникот на Општина Берово, кој што им ги додели освоените Дипломи и Пофалници.
на 10.05.2014 се одржа државната олимпијада на млади техничари и природници во Пехчево.На олипијадата  присуствуваа 320 натореварувачи од цела Македонија кои се натпреварува во 23 дисциплини.Од  ООУ „Дедо Иљо Малешевски“- Берово се здобија со дипломи  следните  ученици: 
 
1. Наталија Читинска - Агротехника -   1 место
2. Радица Пипонска -Астрономија   - 1  место
3. Столе Стојановски  -Екологија   - 1  место
4. Ана Марија Ружинска-градежништво и архитектура -2  место
5. Ангела Кржовска  -Конструкторство- 2  место
6. Бранислав Бошнаковски -Комјутерска техника -2  место
7. Милан Тасевски -Математика -  2  место
8. Бојана Монева - Хемија  -2  место
9. Кире Ралповски радио техника -3  место
додека другите ученици се пофалени.
 
На 17.05.2014г.во Скопје се одржа 50-ти Јубилеен натпревар на  младите истражувачи од Република Македонија.Од  ОСУ „Ацо Русковски“  зедоа учество 10 натпреварувачи кои  се здобија со дипломи:
 
1. Мишела Бошнаковска -Агротехника – 1 место
2. Никола Наџински –Системетика  -1 место
3. Андон Поповски- Географија - 1 место
4. Ана Карафатска -Машинска техника - 1 место
5. Даниел Димовски-Дизајн на веб страница  -1 место
6. Горге Цековски-Компјутерско програмирање  -2  место
7. Марија Ѓоргиевска-Неорганска Хемија    -  3 место
8. Сара Бојчовска -Фармакологија -пофалена
9. Сара Поповска-Растителна физиологија- пофалена
10. Стефанија Крамарска -Модерна физика- пофалена.