Народна техника - Гостивар

Организацијата на Народна техника Гостивар е формирана 1986 година од здружение на граѓани како Општинска конференција на Народна техника Гостивар.Потоа,по најновиот статут во Општински Сојуз на организации за техничка култура – Народна техника Гостивар и од пред 15-ина години е на сегашната адреса на улица ЈНА б.б. (132).Располага со 160 м² површина.

ОСЗТК – Народна техника Гостивар ја сочинуваат друштвата на клубовите и секциите за техничка култура и Домот на Народна техника Гостивар.Своите програмски активности ги отстварува согласно целите и задачите од Статутот на Организацијата.

1. Ширење на техничката култура низ организиран воспитен и образовен процец за стекнување на знаења,умеења и навики особено на младите во општината.

2. Откривање и развивање на талентираноиста на младите за творештвото во науката и техниката.

3. Оспособување на младите за истражувачка работа и развивање на нивните истражувачки способности.

4. Развивање на иноваторството,пронаоѓаштвото,рационализаторството и конструкторството.

5. Професионално насочување на младите. итн.

Повеќе...