Работна средба и прием на претставници од Народна техника на Македонија

Работна средба и прием на претставници од Народна техника на Македонија, Кино сојуз на Македонија и Народна техника на Кичево со градоначалникот на општина Крушево Томе Христоски и договор за 48 Државен фестивал за непрофесуинален филм и за други заеднички активности.

Народна техника - Кичево

 Во Народна техника – Кичево покрај матичната организација која е носител и координатор на сите активности во регионот на делување , односно општините : Кичево, Другово, Зајас, Осломеј, Вранештица, Пласница и Македонски Брод , работат и неколку други организации и клубови:

Повеќе...