15-та Калемарска акција Мариово 2018

На 11 април, 2018 година се одржа 15-та Калемарска акција во Мариово. 

Акцијата беше организирана од страна на СЗТКМ Народна техника на Македонија и Сојуз за техничка култура во стопанството на Р. Македонија.